Bedrijven of instellingen met een warmtevraag van minimum 4000 uren per jaar, kunnen heel wat energie besparen door zelf energie op te wekken. Energie-intensieve bedrijven in de voedingsindustrie, chemie, houtindustrie en papiernijverheid kunnen op deze manier hun energieverbruik drastisch terugschroeven. Maar ook in de verzorgings- en recreatiesector (ziekenhuizen, hotels, zwembaden,...) zijn er heel wat mogelijkheden.

Vanparijs Engineers stelt u een gamma innovatieve oplossingen voor om op een technisch en economisch verantwoorde manier uw eigen energie op te wekken én te genieten van verschillende steunmechanismes:

 

 • Advies en onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing, decentrale energieopwekking met warmtevalorisatie, advies ivm wetgeving, enz.
 • Ontwerp en integratie van WKK/cogeneratie systemen (van 50 kWe tot meer dan 10 MWe) met gasmotoren, stoom- of gasturbines
 • Ontwerp en integratie van hernieuwbare energieopwekking (biogas, biomethanisatie)

 

Wat is warmtekrachtkoppeling?

Voordelen van WKK

Technisch totaalconcept

Een greep uit onze referenties

 

Wat is WKK?

Waar energie geproduceerd wordt, komt warmte vrij. Door gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt niet alleen elektriciteit opgewekt, maar wordt ook de vrijgekomen warmte nuttig aangewend (vb. als proceswarmte of verwarming van gebouwen). WKK of cogeneratie kan heel interessant zijn in omstandigheden waar een constante warmtevraag is.

Warmtekrachtkoppeling (afgekort WKK) is een energetisch proces waarbij in eenzelfde installatie zowel warmte als elektriciteit opgewekt wordt.
De warmte die vrijkomt bij het verbranden van de brandstof (meestal aardgas, biogas,…) wordt eerst gebruikt voor het produceren van mechanische energie, die via een generator wordt omgezet in elektriciteit. De restwarmte die overblijft, wordt gebruikt om te voldoen aan de specifieke warmtevraag van een bedrijf, van een ziekenhuis, ...

WKK is dus niet meer of niet minder dan een slimme manier om warmte te produceren. Warmte is de belangrijkste factor en daarom wordt een WKK meestal gedimensioneerd op basis van de warmtevraag van de gebruiker. De hieraan gekoppelde elektriciteitsopwekking wordt lokaal gebruikt en zorgt zo voor een meer rationeel gebruik van primaire energie (o.a. een lagere CO2 uitstoot).

Warmtekrachtkoppeling kan gerealiseerd worden met verschillende technologieën:   

 • Interne verbrandingsmotor op aardgas, biogas of diesel    
 • Stoomturbine
 • Gasturbine
principe warmtekrachtkoppeling

 

Hernieuwbare Energie

Bedrijven die beschikken over organisch afval (vb. uit waterzuiveringsstations, stortplaatsen, mest, …) kunnen dit afval omzetten in biogas en gebruik maken van hernieuwbare (groene) energie voor de aandrijving van hun WKK. Het op de juiste manier conditioneren van het biogas vereist enige ervaring en investering, waar Vanparijs Engineers u graag bij helpt. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie wordt bovendien beloond met groene stroomcertificaten. Het loont dus zeker de moeite om deze mogelijkheden eens nader te bekijken!

 

De rol van WKK in het energielandschap

WKK levert een stabiele voorspelbare elektriciteitsproductie en kan dus perfect minder voorspelbare hernieuwbare energie (lees: wind, zon) op een duurzame manier aanvullen. Op deze manier is het mogelijk om met WKK flexibel in te spelen op de energiemarkt.

In de toekomst zal het belang aan hernieuwbare energiebronnen binnen WKK nog verder toenemen met nieuwe ontwikkelingen zoals biomethaan en power to gas.

 

Trigeneratie

Trigeneratie is een uitbreiding op het principe van warmtekrachtkoppeling, waarbij naast elektriciteit en warmte ook koude geproduceerd wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een absorptiekoelmachine, oftewel: een machine die warmte gebruikt om koude te produceren.
Wanneer de warmtevraag tijdelijk laag is (vb. in de zomerperiode), of voor toepassingen die een grote koelbehoefte hebben (vb. datacenters), kan een WKK met trigeneratie ingezet worden.

 

 

WKK motor

 

Voordelen voor u

Door onze totale aanpak, vanaf de haalbaarheidsstudie van een project tot de exploitatie ervan, denken wij mee met u en begeleiden u naar de ideale oplossing. Onze doelstelling voor de realisatie van uw project is identiek aan die van u: energie besparen en uw factuur doen dalen.

Bijkomende voordelen van warmtekrachtkoppeling:

 • Energiebesparing:
  • betere benutting van de in de brandstof aanwezige energie door gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit
  • zuinig op fossiele brandstoffen: minder brandstof nodig dan bij een gescheiden productie van eenzelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit
  • daling van de algemene energiekost
 • Milieuvriendelijkheid:
  • minder uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen (roet, NOx, SO2, CO,…)
  • mogelijkheid tot gebruik van hernieuwbare energiebronnen als brandstof
  • bijdrage aan de doelstellingen van het Europees klimaatbeleid voor 2020
  • kan ingezet worden als flexibele energiebron ter ondersteuning van het net in momenten van schaarste en in combinatie met hernieuwbare energie (zon, wind)
  • meer decentrale energieproductie betekent ook minder verliezen in het elektrisch distributienet

 

 

Technisch totaalconcept

Vanparijs Engineers begeleidt uw WKK project van A tot Z. Onze service beperkt zich niet tot het leveren en installeren van WKK systemen. Wij integreren de levering van uw WKK in een technisch totaalconcept waarbij vanaf het begin rekening gehouden wordt met uw behoeften:

 

 • studie van de huidige situatie, de mogelijke knelpunten en uw behoeften
 • studie en voorstel van een geschikte oplossing op maat en de optimale integratie ervan in uw infrastructuur:
  • Verschillende fabrikanten en technologieën van 50 kWe tot meer dan 10 MWe
   • Met verbrandingsmotoren op aardgas, biogas of dual fuel
   • Met stoomturbine
   • Met gasturbine
  • Opstelling: in gebouw of buitenopstelling in container
  • Akoestiek: geluidsdempende kasten conform Europese geluidsnormen
  • Emissie: conform Europese emissienormen
  • Intelligent Energy Monitoring:  beheer van het systeem van op afstand
  • Elektrische, hydraulische en aërolische integratie
 • inclusief alle randapparatuur (transformatoren, uitlaat, kasten, dempers, enz.)
 • volledige inbedrijfstelling van het geheel
 • voorstel van een flexibel onderhoudscontract
 • mogelijkheid tot volledige exploitatie of EAAS (Energy as a Service)

Door onze onafhankelijkheid van merk of fabrikant kunnen wij onze klanten steeds de meest geschikte oplossing voorstellen.


De wetgeving rond deze projecten is bovendien continu in beweging en het wordt vaak een quasi onontwarbaar kluwen. Wij volgen de evoluties in de wetgeving zeer kort op en kunnen u begeleiden voor:

 • bouw- en/of milieuvergunningen
 • aanvraagdossier voor het verkrijgen van groene stroom- en warmtekrachtcertificaten
 • verhandeling van de certificaten
 • subsidies
 • emissiehandel
 • elektriciteitscontracten

 

 

Een greep uit onze referenties

Meer dan 25 MWe geïnstalleerd WKK vermogen voor klanten uit industrie, zorgsector en overheden:

 • Techspace Aéro
 • AB Inbev
 • Scana Noliko
 • Jessaziekenhuizen
 • Spa Monopole
 • Service Public de Wallonie
 • Mondelez
 • Heineken Group
 • VITO
 • Nationale Bank
 • CHU St. Pierre
 • GlaxoSmithKline
 • UZ Antwerpen
 • Alcon Couvreur
 • Ter Beke
 • Stad Brussel
 • Coil Landen
 • Kaneka Belgium
 • Saint Gobain Gyproc